Algemene voorwaarden

Revalidatie Kennisnet is uitsluitend bedoeld om vakinhoudelijke informatie- en kennisuitwisseling binnen de medisch specialistische revalidatie te bevorderen en te faciliteren. Om deel te kunnen nemen aan Revalidatie Kennisnet moet een gebruiker werkzaam zijn bij een lid-instelling van Revalidatie Nederland, en/of lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen VRA, of nadrukkelijk worden uitgenodigd door Revalidatie Nederland voor deelname.

Deelname

Onder deelname wordt verstaan: een gebruiker heeft zich geregistreerd op het platform, en heeft vervolgens de mogelijkheid om een profiel aan te maken en informatie te plaatsen op Revalidatie Kennisnet.

Verantwoordelijkheid

Als gebruiker van Revalidatie Kennisnet bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en functionaliteiten die Revalidatie Kennisnet biedt. Het intellectuele eigendom van de informatie ligt bij de deelnemer.

Regels

Revalidatie Kennisnet mag niet worden gebruikt ten behoeve van commerciële doeleinden. Als gebruiker van Revalidatie Kennisnet plaatst u geen content die discriminerend of kwetsend van aard is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur of afkomst. U plaatst geen content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten, of waarmee enige andere rechten van Revalidatie Nederland of derden wordt geschonden.
Als gebruiker plaatst u geen content die strijdig is met enige wet- en regelgeving, vordering en andere toepasselijke regelgeving of deze algemene gebruikersvoorwaarden en huisregels.

Verantwoordelijkheid Revalidatie Nederland

Revalidatie Nederland ziet als eigenaar en beheerder van Revalidatie Kennisnet toe op het gebruik van Revalidatie Kennisnet door de gebruikers, binnen alle onderdelen en functionaliteiten die Revalidatie Kennisnet biedt. Revalidatie Nederland heeft het recht om op ieder moment en bij onjuist gebruik dan waartoe Revalidatie Kennisnet bedoeld is, zonder verdere aankondiging de persoonlijke profielen van de op Revalidatie Kennisnet geregistreerden, tijdelijk, gedeeltelijk of geheel te verwijderen. Revalidatie Nederland zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Gebruik persoonsgegevens

  • Revalidatie Nederland verstrekt gegevens van deelnemers niet aan derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.
  • Revalidatie Nederland kan de door de deelnemer ingevulde persoonsgegevens gebruiken om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de deelnemer. Zo kan de deelnemer worden benaderd voor een tevredenheids- of evaluatieonderzoek. 
  • Op basis van de door de deelnemer ingevulde gegevens ontvangt de deelnemer updates van Revalidatie Kennisnet. De deelnemer kan de notificatie-instellingen hiervoor zelf beheren in het gebruikersprofiel.

Akkoord met de voorwaarden

Deelnemers geven bij registratie op Revalidatie Kennisnet aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, en gaan akkoord met de hier gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn aangepast op 13 juni 2018. Revalidatie Nederland behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. 

 

Sluiten
Sluiten
Ik wil bijdragen:
Sluiten